Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

 • Tên tiếng Việt: Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha
 • Tên tiếng Anh: Vietnamese Student Association in Spain
 • Tên tiếng Tây Ban Nha: Vietnamita Asociación de Estudiantes en España
 • Website: http://vietnamitas.es
 • Facebook group page: https://www.facebook.com/vietnamitas.es/

VỊ TRÍ- CHỨC NĂNG:

 1. Hội sinh viên là một tổ chức xã hội trực thuộc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, do Đại Sứ ký quyết định thành lập.
 2. Ban chấp hành Hội sinh viên chịu trách nhiệm quản lý.
 3. Là tổ chức phi lợi nhuận, phi tôn giáo, phi chính trị được thành lập bởi học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (gọi chung là sinh viên) Việt Nam đã và đang học tập tại Tây Ban Nha. Tổ chức này được lập ra nhằm tìm hiểu và chia sẻ các nhu cầu và mối quan tâm chung của sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha; xây dựng một cộng đồng sinh viên đoàn kết; giúp đỡ các sinh viên Việt Nam đã, đang, sẽ sang sinh sống và học tập hòa nhập tốt với cuộc sống mới tại Tây Ban Nha; giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế; Góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Tây Ban Nha.

Ý NGHĨA

 1. Thông qua Hội sinh viên, cộng đồng người Việt sẽ kịp thời nắm bắt các nhu cầu thực tế, các kỹ năng cần thiết và các thông tin hữu ích tại nước sở tại. Thông qua mỗi sinh viên, hình ảnh đất nước sẽ được quảng bá sâu rộng tới mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp của Tây Ban Nha
 2. Với các lợi thế vượt trội: Ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn, mối quan hệ, mức độ hoà nhập cao, và nhiệt huyết của tuổi trẻ… sinh viên sẽ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam như: Tư vấn hướng nghiệp, hoạt động xã hội, thông tin tuyển dụng, thực tập, việc làm, cơ hội học tập… đồng thời sinh viên cũng sẽ hỗ trợ nắm bắt kịp thời các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam, các cơ hội phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha.
 3. Xây dựng các kênh trao đổi thông tin giữa sinh viên nói riêng và người Việt Nam tại Tây Ban Nha nói chung để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, giải đáp thắc mắc về học tập, đời sống và pháp luật nước sở tại nhằm tăng cường khả năng hoà nhập cho công dân Việt Nam, đặc biệt là du học sinh mới sang Tây Ban Nha.
 4. Việc thành lập Hội Sinh Viên sẽ góp phần hỗ trợ tốt cho các hoạt động khác của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

Điều 1: mục đích tổ chức và hoạt động của Hội:

Đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên đang sống, học tập, làm việc, nghiên cứu tại Tây Ban Nha, nhằm mục đích:

 1. Kết nối và phát triển cộng đồng sinh viên tại Tây Ban Nha nhằm giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ khó khăn trong đời sống, học tập và nghiên cứu.
 2. Trở thành cầu nối giữa cựu sinh viên, sinh viên và những người đang tìm hiểu, mong muốn trở thành sinh viên tại Tây Ban Nha trong tương lai.
 3. Xây dựng, củng cố, và phát triển mối quan hệ hợp tác, sự giao lưu giữa sinh viên Việt Nam với các tổ chức sinh viên quốc tế cũng như tổ chức, chính quyền địa phương tại Tây Ban Nha.
 4. Phát triển, gìn giữ, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
 5. Trở thành đại diện chính thức của sinh viên Việt Nam ở Tây Ban Nha để nhận thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và các tổ chức từ Việt Nam.
 6. Tổ chức và tham gia các hoạt động hỗ trợ du học sinh đang theo học tại Tây Ban Nha
 7. Tổ chức các sự kiện và hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hoá, kinh tế, giáo dục giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.
Điều 2: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội
 1. Hội được tổ chức dựa trên các quy định pháp luật của hai nước Tây Ban Nha và Việt Nam
 2. Là một tổ chức phi lợi nhuận, không liên quan đến các vấn đề tôn giáo, chính trị, hoạt động dựa trên tính thần đoàn kết, trung thực, và trách nhiệm xã hội.
 3. Hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai và tự nguyện.
 4. Trong quá trình hoạt động, ban chấp hành Hội có thể đề nghị sửa đổi, bổ sung, hay bãi bỏ một số điều trong Điều lệ Hội cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Hội. Việc sửa đổi Điều lệ chỉ được tiến hành và thông qua tại các kỳ đại hội được diễn ra hàng năm.
Điều 3: Nhiệm vụ của Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha
 1. Đưa ra các biện pháp hữu hiệu để tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong đời sống, học tập và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức Việt Nam.
 2. Tuyên truyền, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.
 3. Khích lệ hội viên tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, các tinh hoa của thế giới.
 4. Tiếp thu và phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha với các cơ quan hữu quan ở Việt Nam và Tây Ban Nha.
 5. Tổ chức, thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đến đời sống tinh thần của hội viên. Bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên.
 6. Xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức sinh viên Việt Nam trong nước và ngoài nước, với các tổ chức sinh viên tại Tây Ban Nha cũng như trên toàn thế giới.

CHƯƠNG II: HỘI VIÊN CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI TÂY BAN NHA

Điều 4: Hội viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha là những người mang quốc tịch Việt Nam và những người gốc Việt:
 • Có nguyện vọng tham gia làm hội viên của Hội
 • Đã từng hoặc đang học tập và làm việc tại Tây Ban Nha
 • Được kết nạp làm hội viên theo trình tự và thủ tục của Hội.
Điều 5: Hội viên danh dự của Hội

Những cá nhân có nguyện vọng học tập tại Tây Ban Nha; những cá nhân, tổ chức mong muốn (và có) đóng góp cho phong trào phát triển của Hội và được kết nạp làm Hội viên danh dự của Hội.

Điều 6: Kết nạp hội viên

Khi đăng ký kết nạp hội viên, các thành viên phải tuân thủ điều lệ Hội sinh viên đã đề ra.

Trình tự và thủ tục kết nạp hội viên:
 1. Đăng ký với ban chấp hành Hội bằng mẫu đơn điền trực tiếp hoặc trực tuyến trên website chính thức của Hội.
 2. Đối với các địa phương có Chi hội, đăng ký với Ban chấp hành Chi hội tại địa phương, Chi hội có trách nhiệm lập danh sách và thông báo lên ban chấp hành Hội.
 3. Ban chấp hành Hội tiếp nhận thông tin đăng ký và xem xét ra quyết định kết nạp hội viên.
 4. Ban chấp hành Hội có nhiệm vụ phổ biến điều lệ cho hội viên mới và giới thiệu hội viên mới kết nạp trên các kênh thông tin của Hội.
Điều 7: Quyền của hội viên
 1. Được tham gia tất cả hoạt động do Hội tổ chức;
 2. Được tự ứng cử vào Ban chấp hành Hội;
 3. Được đề cử, bầu cử người mà mình tín nhiệm vào Ban chấp hành Hội;
 4. Được cung cấp tất cả các thông tin về hoạt động của Hội và giám sát các hoạt động của Hội;
 5. Được đề xuất các ý kiến xây dựng và phát triển Hội. Khuyến khích và tạo điều kiện tìm dự án, nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự phát triển của Hội;
 6. Được Hội giúp đỡ trong phạm vi, quyền hạn của Hội và khi có yêu cầu;
 7. Được quyền rút khỏi Hội khi đã nộp đơn xin rút và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình.
Điều 8: Nghĩa vụ của hội viên
 1. Chấp hành nghiêm chỉnh các điều lệ hoạt động của Hội;
 2. Tham gia các hoạt động xây dựng, và phát triển Hội;
 3. Không được gây mất đoàn kết, chia rẽ trong nội bộ của Hội;
 4. Khi đại diện cho Hội để làm việc, hội viên luôn phải đặt lợi ích của Hội lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt mọi yêu cầu được đề ra;
Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của hội viên danh dự và/hoặc khách mời
 1. Được tạo điều kiện thuận lợi và được tham gia các hoạt động của Hội;
 2. Được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội có liên quan;
 3. Tuân thủ Điều lệ hoạt động của Hội;
 4. Tham gia biểu quyết hoặc giải quyết các công việc của Hội khi được Hội đề nghị.
Điều 10: Khai trừ hội viên

Hội viên bị bãi miễn tư cách và khai trừ ra khỏi Hội khi vi phạm một trong các điều sau:

 1. Có hành vi gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa các thành viên trong Hội;
 2. Có hành vi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội;
 3. Vi phạm Điều lệ Hội, đã bị nhắc nhở hai (02) lần nhưng không sửa đổi;
 4. Những trường hợp khác do Ban chấp hành Hội xem xét quyết định.
 5. Ban chấp hành Hội họp và ra quyết định khai trừ Hội viên bằng văn bản. Qui trình khai trừ ra khỏi Hội được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của Hội.

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 11: Tổ chức của Hội

Cơ cấu tổ chức của Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha bao gồm:

 1. Ban chấp hành bao gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 1 Thư ký, 1 Thủ quỹ, và 1 người phụ trách Quan hệ công chúng;
 2. Thành lập Chi hội tại các địa phương có 10 hội viên trở lên, các chi hội bầu Chi hội trưởng chịu trách nhiệm điều phối hoạt động và là đầu mối liên lạc với Hội.
 3. Hội viên chính thức và hội viên danh dự.
Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành Hội
 •  Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội
 1. Là người đại diện trước pháp luật của Hội, chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đối với các cơ quan quản lý và tổ chức có liên quan;
 2. Phụ trách chung trong việc nghiên cứu, đề xuất, xem xét và quyết định các kế hoạch hoạt động và phát triển ngắn hạn và dài hạn cho Hội.
 3. Phụ trách chung trong việc triển khai kế hoạch hoạt động của Hội, báo cáo hoạt động của Hội trong kỳ họp thường niên của Hội;
 4. Nghiên cứu đề xuất và quyết định thu chi kinh phí của Hội;
 5. Ra quyết định kỷ luật những hội viên vi phạm và khen thưởng những hội viên đạt thành tích trong hoạt động chung của Hội;
 6. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, tích cực trong hoạt động của Hội.
 •  Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó chủ tịch Hội
 1. Trợ giúp cho hoạt động của Chủ tịch Hội;
 2. Đề xuất ý kiến cho hoạt động của Chủ tịch và Hội;
 3. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, thuộc phân ban của mình do Chủ tịch phân công;
 4. Có quyền quản lý và ra quyết định thực hiện hoạt động trong những lĩnh vực thuộc phân ban của mình;
 5. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao và chủ động, tích cực trong hoạt động của Hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký
 1. Nhiệm vụ chính là phụ trách việc ghi chép, lưu trữ giấy tờ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu quan trọng khác của tổ chức;
 2. Trợ giúp cho hoạt động của Chủ tịch Hội khi cần;
 3. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao và chủ động, tích cực trong hoạt động của Hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ quỹ
 1. Nhiệm vụ chính là phụ trách quản lý kinh phí, giúp đỡ Chủ tịch trong việc lên dự trù kinh phí cho các hoạt động, phụ trách quyết toán và quản lý hóa đơn chứng từ của các hoạt động thu chi của Hội;
 2. Trợ giúp cho hoạt động của Chủ tịch Hội khi cần;
 3. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao và chủ động, tích cực trong hoạt động của Hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Phụ trách Quan hệ công chúng
 1. Nhiệm vụ chính là phụ trách truyền thông nội bộ và công tác đối ngoại, như trả lời phỏng vấn, viết tin bài và cung cấp thông tin cho các phương tiện truyền thông, đồng thời phụ trách trang web chính thức của tổ chức;
 2. Trợ giúp cho hoạt động của Chủ tịch Hội khi cần;
 3. Có ý thức tinh thần trách nhiệm cao và chủ động, tích cực trong hoạt động của Hội.
Điều 13: Bầu cử Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha
 • Tất cả các vị trí trong ban chấp hành Hội được bầu lại hàng năm trong kì họp thường niên của Hội diễn ra vào tháng 12. Trong trường hợp một thành viên trong Ban chấp hành (không phải Chủ tịch) xin từ chức trước khi kì họp thường niên diễn ra, Chủ tịch Hội có quyền chỉ định người thay thế (phải là thành viên của Hội).
 • Nếu Chủ tịch Hội xin từ chức trước khi kì họp thường niên diễn ra, Phó chủ tịch Hội sẽ tạm thời làm thay các công việc của Chủ tịch Hội bao gồm cả việc chỉ định người thay thế.

CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 14: Tài chính của Hội gồm các nguồn thu sau:
 1. Các hoạt động gây quỹ của Hội;
 2. Sự tài trợ bằng tiền hoặc tài sản của các tổ chức, cá nhân dành cho Hội;
 3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

*Lưu ý: Không thu phí hội viên

Điều 15: Các khoản chi của Hội gồm có:
 1. Các hoạt động của Hội;
 2. Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội;
 3. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động và công tác của Hội.
Điều 16: Nguyên tắc hoạt động tài chính của Hội
 1. Hoạt động tài chính của Hội được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng luật định và được Chủ tịch Hội thông qua;
 2. Hoạt động tài chính của Hội phải được báo cáo công khai hàng năm trước Ban chấp hành và trước toàn thể hội viên;
 3. Trong trường hợp Hội chấm dứt hoạt động thì tài sản của Hội sẽ được trao tặng cho các tổ chức nhân đạo.

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17: Hội viên có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong hoạt động chung của Hội được xem xét hoặc đề nghị khen thưởng;
Điều 18: Hội viên vi phạm Điều lệ hoạt động của Hội, có hành vi làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội thì bị xem xét kỷ luật với các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, hoặc Khai trừ ra khỏi Hội tùy theo mức độ vi phạm.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Thi hành Điều lệ Hội
 1. Điều lệ hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha bao gồm 6 chương, 19 điều. Mọi hội viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ hoạt động này;
 2. Điều lệ này được dịch sang tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các bản dịch có giá trị pháp lý tương đương với bản gốc bằng tiếng Việt;
 3. Việc sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ hoạt động do Đại hội thường niên của Hội quyết định.
 4. Thư ký Ban Chấp hành có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ hoạt động của Hội.

 

Madrid, ngày 6 tháng 5 năm 2016

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow