Tagged: Thuế nhà ở

0

Thuế nhà ở tại Tây Ban Nha

Trong hệ thống thuế Tây Ban Nha, hiện nay có một loại thuế tên là Impuesto de Transmissiones Patrimoniales (ITP) đang được áp dụng đối với người thuê nhà tại Tây Ban Nha (dịch...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow